Nevoie de ajutor? Sunați la 07 28 000 000
Politică de confidențialitate2019-07-29T12:54:29+03:00

Politica de confidențialitate a site-ul MediCutii

Ce este acest document?

Prezenta Politică de confidențialitate are ca scop să vă aducă la cunoștință faptul că activitatea companiei HUBCARE SRL, administratorul Site-ului MediCutii, în relație cu administrarea acestui site se desfășoară în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare « GDPR »).

Cine suntem noi?

Noi suntem societatea HUBCARE SRL, cu sediul social în București, sector 2, str. Ștefan Greceanu nr 5, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/10188/2015, CUI 34901126, e-mail : contact@hubcare.ro. Ne referim la noi ca fiind « HUBCARE ».

Ce facem noi?

Am creat și deținem în proprietate site-ul MediCutii, aflat la adresa medicutii.ro sau organizatormedicamente.ro, la care ne referim în acest document ca «Site-ul», pe care îl punem la dispoziția Utilizatorilor în vederea comercializării organizatoarelor de medicamente și altor produse prezente pe Site.

 Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Este considerată a fi o „persoană fizică identificabilă” o persoana fizică ce poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, precum un nume, o adresă de email, un număr de telefon, o adresă profesională,  un identificator online, etc., sau la mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce înseamnă un Operator de date personale?

Un Operator de date personale (denumit în continuare « Operator »)  este o persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ce înseamnă o Persoană împuternicită de Operator?

O Persoană împuternicită de Operator (denumită în continuare « Împuternicit ») este o persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului.

Care este rolul nostru?

Noi, HUBCARE, suntem o persoană juridică care este Operatorul datelor dumneavoastră personale în cadrul activității de noastre de comercializare a produselor pe acest Site.

Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv pentru următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciilor noastre în beneficiul dumneavoastră

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Crearea și administrarea contului în cadrul Site-ului;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzile dumneavoastră sau la bunurile și serviciile noastre.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între HUBCARE și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului și a utilizatorilor site-ului față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabila in aceasta materie.

Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Pentru prestarea serviciilor oferite de către HUBCARE prin intermediul Site-ului utilizat exclusiv conform Termenilor și Condițiilor, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal, date personale care nu sunt sensibile sau percepute ca sensibile.

 • Prenume și nume
 • Adresa de facturare și, după caz adresa de livrare
 • Numărul de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Produsele dorite
 • Comentariile dumneavoastră despre produse sau articole publicate
 • Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru.
 • Putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care este natura prelucrărilor datelor cu caracter personal?

Efectuăm următoarele prelucrări de date cu caracter personal:

 • Înregistrarea datelor și structurarea lor;
 • Păstrarea datelor (hosting cu back-up și replicare);
 • Adaptarea sau modificarea datelor (de exemplu actualizarea datelor dintr-un cont utilizator);
 • Extragerea datelor pentru a stabili rapoarte;
 • Pseudonimizarea și criptarea datelor;
 • Ștergerea datelor;
 • Consultarea datelor;
 • Trimiterea de e-mailuri (parole temporare, reinițierea parolei, trimiterea confirmărilor comenzilor sau a plăților de către curieri, suport tehnic);
 • Contactul telefonic (suport tehnic, comenzi telefonice).

Nu se vor efectua decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

 Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

 Care sunt Destinatarii datelor cu caracter personal?

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către prestatori/furnizări de servicii în scopul operării și administrării activității comerciale pe Site (de exemplu: furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de hosting, de suport tehnic, de dezvoltare informatică, etc.). În aceste situații, vom lua măsurile necesare conform GDPR pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către aceste persoane conform scopului și prin mijloacele indicate de HUBCARE.
Orice dezvăluire de date se va realiza cu respectarea principiilor și regulilor stabilite în GDPR în sarcina noastră.

Care sunt prevederile speciale legate de minori?

Conform Termenilor și Condițiilor, HUBCARE, prin operarea și administrarea Site-ului nu are ca scop prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Orice persoană care furnizează date personale prin intermediul Site-ului garantează ca este major și a împlinit 16 ani, respectiv are capacitate deplina de exercițiu.

În ce țări transferăm date cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor definite mai sus, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal (de exemplu Elveția).

HUBCARE nu are intenția de a transfera date către alte state terțe decât cele menționate mai sus. Însă, în situații excepționale, dacă un astfel de transfer ar fi necesar pentru scopurile descrise mai sus, ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin GDPR sau prin alte dispoziții legale aplicabile.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Dacă ați creat un cont pe Site, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont. Vom șterge automat conturile și datele personale respective care nu au fost active pe o perioadă de 12 luni.

Dacă ați plasat cel puțin o comandă pe site, vom șterge automat datele personale aferente a unei comenzi în felul următor:

 • Comenzile în așteptare și comenzile eșuate: ștergere 7 zile după plasarea lor.
 • Comenzile anulate: ștergere 1 lună după anularea lor.
 • Comenzile finalizate: ștergere 6 luni după finalizarea lor.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Conform legilor contabile și fiscale, facturile emise cu datele dumneavoastră personale vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani.

Care este securitatea prelucrării?

HUBCARE a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii HUBCARE, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama HUBCARE sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor și cerințele GDPR.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Sub rezerva anumitor dispoziții legale care vă pot limita aceste drepturi sau pot justifica un anumit tip de răspuns din partea noastră, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care HUBCARE le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrate: aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem și de a obține copii ale acestora. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 1. Dreptul la rectificarea datelor: aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Puteți exercita acest drept în mod direct în Site prin accesarea paginii Contul dumneavoastră.
 1. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): în unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră, de exemplu atunci când v-ați retras consimțământul, când prelucrarea nu mai este necesară sau este contrară dispozițiilor legale.
 1. Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de GDPR, și anume:
 • Exactitatea datelor este contestată de persoana vizată (adică̆ de dumneavoastră̆), în acest caz prelucrarea este restricționată pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor;
 • Prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
 • HUBCARE nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 • Persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării, bazate pe motive legitime din partea HUBCARE în temeiul verificării dacă motivele legitime ale HUBCARE depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică̆ dumneavoastră).
 1. Dreptul de opoziție: vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe interesul legitim a HUBCARE.
 2. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment: vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă: aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor competentă, și anume Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Cum puteți să vă exercitați aceste drepturi?

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care HUBCARE le prelucrează prin adresarea unei simple cereri la adresa de e-mail gdpr@hubcare.ro. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

Ce fel de cookies Site-ul utilizează?

Site-ul utilizează exclusiv cookies-uri funcționale pentru a păstra setările de limbă selectată inițial de către dumneavoastră și de datele dumneavoastră de conectare. Vă rugăm să consultați politica de cookies disponibilă în partea de jos a fiecărei pagini a acestui site pentru mai multe detalii.

Cum se actualizează această politică de prelucrare a datelor personale?

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea paginii ”Politica de prelucrare a datelor” pe care o puteți accesa făcând click pe link-ul prezent pe fiecare pagină a Site-ului, în partea de jos.
Vă rugăm să nu continuați să utilizați Site-ul dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Cum ne puteți contacta?
Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la adresa de email gdpr@hubcare.ro.

Versiune a politicii  pentru site-ul MediCutii la data de 29 iulie 2019. Cod politică: HUB-GDPR-PN-02.v1